IB Grundtvigs Fodspor

 

 

=

Moderne velfærd?

 

 

Advarsel ….. 

Hvis du ikke er filosofisk anlagt, 
så spring over dette appendix i InvestorBaren!!! 🙂

Er ytringsfrihed værd at kæmpe for?

Livet er meget andet end business, økonomi og penge. Emner, der i høj grad dyrkes i InvestorBaren. Det er også kultur, underholdning, venskaber, religion, familie o.m.a. Og, det er  indsigt, personlige relationer og inspiration! 

Der skal afsættes tid til at dyrke disse temaer. Det er, hvad der dyrkes i Foreningen IB Grundtvigs Fodspor, som InvestorBaren har taget initiativ til at stifte. Grundlæggelsen er inspireret af Grundtvig – Ikke hans forhold til gud, men alt det andet, han også stod for!

Temaerne, der varetages af Foreningen, har privat karakter, og er typisk foredrag og andre aktiviteter som f.eks.:

 • Kultur
 • Religion
 • Klima som værdi-bevægelse
 • Kunst & Litteratur
 • Filosofi
 • Ideologi
 • Samfundsvidenskab
 • etc.

Vores frie gode liv til at dyrke disse interesseområder, er dog betinget af en god økonomi.  Den gode økonomi er igen betinget af, at vores verden fungerer, at vores demokrati fungerer … grundlæggende, at der er ytringsfrihed.


Ytringsfrihed
er helt afgørende for udviklingen i den fri Verden. Uden ytringsfrihed, ingen sund økonomi. I lande med censur blomstrer korrupte økonomier, som grundlæggende er en dårlig forretning for størstedelen af befolkningen. 

Aktuelt for investorer? Er det en aktuel problemstilling for Danmark? Er det noget, InvestorBaren bør berøre? Ja, for Vesten er grundet enorm gældsættelse, særligt den ledende nation, USA, på vej i en særdeles farefuld retning. Den høje gæld kan ved øget inflation sætte gang i en domino-effekt, som i værste fald vil matche 30’erne. Det er svært at forestille sig, men særdeles interessant at diskutere. Der er allerede tegn på krise i visse vestlige lande. USA ikke at forglemme, så er visse lande, blandt andet på grund af direkte eller indirekte censur, på vej i farlig retning. Sverige og Ungarn (på hver deres fløj) er eksempler. 


Kunst
? Netop i kunsten, litteraturen, ideologien, filosofien, religionen m.m. grundlægges de værdier, der i sidste ende sætter rammerne for ytringsfriheden og dermed konsekvenserne for demokrati og den økonomiske udvikling. På den måde har disse temaer en underliggende og indirekte betydning for hele befolkningens fremtidige ve og vel, også for investorer. Alle har derfor en interesse, og nærmest pligt, til at deltage i debatten.

Ytringsfrihed, herunder demokrati, skal der værnes om. 

 

Medlemmerne af Foreningen IB Grundtvigs Fodspor interesserer sig derfor typisk både for investeringer, men også for de mere grundlæggende forhold, der skaber vores verden. Af ren nysgerrighed.


Almen indsigt
: Det kræver som regel indsigt og dannelse både at udtrykke sin egen ytringsfrihed diplomatisk, ligesom at acceptere, at andre udtrykker sig på en anderledes måde. Det er banalt. Men, netop derfor også noget, der bør dyrkes! Indsigten!

Når følelser bliver for stærke, ryger fornuften og diplomatiet. En af årsagerne er, at argumenterne primært baserer sig på et ‘kvalitativt’ grundlag. Som regel bliver diskussionerne mere nuancerede, når der også inddrages ‘kvantitative’ argumenter i diskussionen. ‘Kvantitet’ er fremragende til at prioritere argumenter! ‘Kvantitative’ værtøjer er gode til at sætte ‘værdi’ på kvalitative udsagn! 

Befolkningen dyrker dog ikke ‘kvantitet’ i særlig høj grad – Det er jo noget med matematik, er det ikke? – hvorfor bobler på internettet med lethed skaber fjendebilleder.

Der er behov for forsoning!

Økonomien er nærmest det eneste redskab, der kan konvertere alle menneskelige aktiviteter til en fælles omregningsenhed.  Det er ikke let, men interessant at forsøge.

Mange temaer af ovennævnte temaer betragtes ikke som økonomiske størrelser. Alligevel har temaerne en underliggende økonomisk konsekvens. Derfor er temaerne interessante at studere i et økonomisk perspektiv.

Økonomi indeholder ‘kvantitative’ redskaber, der giver mulighed for at rangordne aktiviteter mod hinanden, selvom det som sagt kan være en svær øvelse.

Temaerne ligger i periferien af InvestorBarens mere hard-core økonomiske aktiviteter, og håndteres derfor i Foreningen IB Grundtvigs Fodspor.

 

Vedtægter

IB Grundvigs Fodspor er hovedforening. Herunder er tilknyttet lokalforeninger. Som udgangspunkt skal lakalforeningen respektere hovedforeningens vedtægter.  

Vedtægterne er dog i princippet næsten ens for både hovedforeningen og lokalforeningerne. 

Når der efterfølgende henvises til Foreningen menes der enten hovedforeningen, eller en af lokalforeningerne.

Hvis der er forskel på lokalforeningens vedtægter og hovedforeningens vedtægter, er dette eksplicit angivet.

Vedtægterne for hovedforeningen kan kun ændres på hovedforeningens generalforsamling. 

Lokalforeninger har ens vedtægter. Ændringer til lokalforeningens vedtægter sker samlet for alle foreninger under ét, og foregår ved, at der stilles forslag om ‘ændring af lokalvedtægter’ først i lokalforningens regi. Vedtages forslaget i en enkelt lokalforening, sendes forslaget til godkendelse i hovedforeningens bestyrelse, som evt. derefter sender forslaget videre til afstemning på hovedforeningens generalforsamling. 

Danmark er kendt for et værdisæt, som styrker sammenhængskraft og stor gensidige tillid. Det er opfattelsen, at dette værdisæt er under hårdt pres. Årsagen skal blandt andet findes i boble-dannelsen på internettet, hvor viden har en tendens til at blive selekteret på en måde, der understøtter boblernes grundholdning. Det afstedkommer ofte uhøvisk lavmålt tale. Det splitter Danmark. 

For at undgå splittelse, har lokalmiljøer og landet som helhed brug for mere dialog. Foreningen er derfor kraftigt inspireret af Grundtvig. Ikke specielt af hans religiøse tanker, men tanken om, at alt skal kunne diskuteres, vendes og drejes. 

Formålet for Foreningen er derfor at fremme ‘den gode debatkultur’ via fælles indsigt.

En større opgave, når der skal skabes fælles indsigt, er at vurdere og prioritere. Hvad er vigtig for én selv, og for lokal- og/eller landssamfundet som helhed? 

Der findes mange måder at opnå en fælles referenceramme. I Foreningen lægges der vægt på indsigt i økonomi.

I tillæg til hovedformålet er det Foreningens delmål at udbrede indsigt i økonomi. 

Økonomisk indsigt et tillige et godt ‘værktøj’, fordi det er så afgørende for det enkelte menneskes udfoldelse. Klarer det enkelte menneske sig godt, er det godt for lokalsamfundet og for samfundets som helhed. Økonomisk indsigt er et redskab  til at prioritere sine handlinger….. også alle dem, der på overfladen umiddelbart ikke lader til at være knyttet til økonomi.

Hovedforeningens navn er “IB Grundtvigs Fodspor”. Dens hjemsted er Pustervig 4, 1126 København K.

Lokalforeningens navn er “IB Grundvigs Fodspor – XXXX” (hvor XXX angiver det postnummer lokalforeningen er registreret i). Lokalforeningens adresse er typisk den samme som lokalforeningsformandens, men behøver ikke være det. Det er hovedkontoret, der afgør lokalforeningens adresse.  

Medlemmerne er tilknyttet både hovedforeningen og lokalforeningerne. Af administrative- og GDPR-mæssige årsager administreres lokalforeningerne af hovedforeningen. Kun medlemmer af lokalforeningernes bestyrelser er repræsenteret i hovedforeningens generalforsamling (og ved eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger). Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for hovedforeningen.

Et medlem kan kun være medlem i én lokalforening. 

Medlemmer, der udmelder sig – eller på anden måde afslutter medlemskabet af en lokalforening – betragtes samtidigt som udmeldt eller slettet som medlem af hovedforeningen.

Generalforsamlingen er lokal- og/eller hovedforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. For hovedforeningen afholdes den efter marts og inden udgangen af april.  

Dagsorden:

   1. Valg af dirigent 
   2. Bestyrelsens beretning 
   3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år 
   4. Indkomne forslag 
   5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen
   6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
   7. Eventuelt 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via e-mail eller brev til Foreningens medlemmer.

Medlemsforslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være Foreningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal foregå ved skriftlig afstemning, hvis mindst 1 stemmeberettiget deltager på generalforsamlingen fremsætter ønske herom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter flertalsbeslutning i bestyrelsen, eller efter skriftlig begæring af mindst 20 % af medlemskredsen, med angivelse af de emner, der ønskes drøftet. Bestyrelsen er pligtig til, senest 14 dage efter at have modtaget lovlig begæring herom, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af emne og forslag. Indkaldelsen sker primært som til den ordinære generalforsamling, men kan – under iagttagelse af tilsvarende tidsfrister – alternativt ske per brev eller e-mail. 

Ved afstemning på generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. Ikke-tilstedeværende medlemmer kan afgive stemme ved fuldmagt til et andet fremmødt medlem. Et enkelt medlem kan maksimalt råde over 5 fuldmagter.

Ved kampvalg til bestyrelsen skal der på stemmesedlen stå det antal navne, som der er ledige pladser i bestyrelsen. Passer antallet ikke, er stemmesedlen ugyldig. Er der ledige pladser i bestyrelsen, kan bestyrelsen ikke forhindre optagelse af nye medlemmer. Bestyrelsen er dog velkommen, som orientering, til at give sine ønsker og anbefalinger på generalforsamlingen om, under hvilke betingelser den optimalt forventer at kunne udfylde sin rolle, herunder ønsker til kvalifikationer af nye bestyrelsesmedlemmer.

Alle valg og beslutninger – bortset fra vedtægtsændringer og opløsning af Foreningen – afgøres ved simpel stemmeflerhed. Lokalforeningens medlemmer kan ikke beslutte at ændre på lokalforeningens forhold til hovedforeningen. Vedtægsændringer og opløsning afgøres ved kvalificeret flertal. En lokalforenings ønske om vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af hovedforeningens bestyrelse.

Foreningen ledes af bestyrelsen.

Bestyrelsens arbejde er at betragte som frivilligt arbejde, og derfor som udgangspunkt ulønnet. 

Bestyrelsen består af min. 2 og max. 7 medlemmer. Når Foreningen over 100 medlemmer, skal bestyrelsen bestå af min. 4 og max. 7 medlemmer.  Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår halvdelen af medlemmerne. Hvis der er kommet ubalance i denne fordeling, vælges nye medlemmer kun for 1 år.  Genvalg kan finde sted. 1-2 suppleanter kan vælges. 

Bestyrelsen vælger blandt dens medlemmer en formand, næstformand og kasserer. Disse valg finder sted på et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter hver generalforsamling, der har medført ændring i bestyrelsens sammensætning, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne måtte kræve dette. Der tages referat af bestyrelsesmøder, (ekstra ordinære generalforsamlinger) & konstituerende bestyrelsesmøder. Ud over lokal arkivering, tilsendes referaternes tillige  hovedforeningens arkiv.

Bestyrelsen tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem. Der må som udgangspunkt ikke stiftes gæld eller købes på kredit. Bestyrelsen i hovedforeningen aftaler i sin forretningsorden, hvorledes økonomiske transaktioner, herunder køb af ydelser og varer m.v., skal foregå, og udstikker disse retningslinier til lokalbestyrelserne, som inkorporerer disse i deres lokale forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Beslutninger tages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsesformanden er initiativtager til indkaldelse af bestyrelsesmøder efter nødvendighed eller efter ønsker i bestyrelsen. Et bestyrelsesmøde kan også sættes op, hvis mindst to medlemmer af bestyrelsen ønsker et sådant. Bestyrelsesmøder skal indkaldes seneste 2 uger før mødet, og skal indeholde en agenda. 

Spørgsmål om Foreningens praktiske virke og andre overordnede forhold, der ikke er reguleret af nærværende vedtægter, afgøres af den til enhver tid valgte bestyrelse i Foreningen efter forudgående konsultation med bestyrelsen i hovedforeningen.

Foreningens bestyrelse må ikke benytte Foreningen, eller deres status som bestyrelsesmedlemmer, til at fremme egne økonomiske interesser. Som sponsor og initiativtager til grundlæggelsen af IB Grundtvigs Fodspor, nyder InvestorBaren dog den særstatus som minimum at måtte reklamere for IB Grundtvigs Fodspor på deres hjemmeside, ligesom at Foreningen drives via InvestorBarens hjemmeside. 

For at sikre kontinuitet i de grundlæggende værdier og ånd i disse vedtægter, repræsenteres InvestorBaren i hovedforeningens bestyrelsen med et permanent medlem, og udgør således ét af de max. syv medlemmer. Medlemmet kan på lige fod med de øvrige medlemmer også vælges til de forskellige poster. Medlemmets stemme tæller som for de øvrige for en stemme. Medlemmet har dog veto-ret i forhold til ændringer af vedtægter. 

Bestyrelsen af en lokalforening er forpligtet til at efterleve de generelle retningslinjer, værdier og mål hovedforeningen anbefaler.

Bestyrelsen aftaler selv sin forretningsorden.

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Regnskabet udformes efter de til enhver tid gældende retningslinjer, der er besluttet af hovedforeningens bestyrelse.

Regnskabet, der udfærdiges af bestyrelsen, revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, som skal være regnskabskyndig. Revisor og suppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. 

Regnskabet skal være afsluttet, revideret og godkendt af bestyrelsen senest ved udgangen af januar, idet det indgår som en del af hovedforeningens regnskab.

Lokalforeningernes praktisk bogholderi og ind- og udbetalinger administreres af hovedforeningen. Af økonomiske og praktiske hensyn kører foreningen under InvestorBarens CVR-nummer, samt bankkonto. Når Foreningen har nået en hensigtsmæssig størrelse oprettes selvstændig bankkonto og CVR-nummer.

For lokalforeningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter således ikke personligt for lokalforeningens forpligtelser, medmindre medlemmet eller bestyrelsen har ageret på en sådan måde, at handlingen medfører et ansvar i henhold til gældende lovgivning.

Eventuelt medlemsgebyr og betaling for deltagelse i Foreningens aktiviteter opkræves af hovedforeningen, og lokalforeningerne må således ikke opkræve egne kontingenter eller betaling for ydelser

Forslag til vedtægtsændringer, samt opløsning af Foreningen skal være nævnt som et særskilt punkt i den ved indvarslingen af generalforsamlingen udsendte dagsorden.

Forslag til vedtægtsændringer eller opløsning kan kun vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Er der tale om opløsning af hovedforeningen, opløses samtidigt alle lokalforeningerne. Gælder vedtægtsændringer- eller opløsning en lokalforening, skal forslaget endvidere godkendes af hovedforeningens bestyrelse efterfølgende. Ved beslutning om opløsning af en lokalforening kræves herudover, at 2/3 af medlemmerne af lokalforeningen er mødt op eller repræsenteret ved fuldmagt. Opløsning af hovedforeningen kræver, at 2/3 af medlemmerne af generalforsamlingen er mødt op eller repræsenteret ved fuldmagt. 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig grundet utilstrækkeligt fremmøde, indkaldes straks – dog mindst med 8 dages varsel – til en ny generalforsamling, der – uden hensyn til de fremmødtes antal – afgør spørgsmålet med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 

Ved en opløsning af lokalforeningen overføres en eventuel nettoformue til hovedforeningen.

Hvordan kan vi hjælpe?

Kontakt os, og vi vender tilbage!

Kontingent 

Kontingentet af et års medlemsskab vedtages på hovedbestyrelsens generalforsamling. For nuværende er kontingentet sat til 150.- inkl. moms.

Medlemmer af IB Grundtvigs Fodspor får endvidere rabat på udvalgte ydelser i InvestorBaren.

Bestyrelsesmedlemmer (i lokalforeninger med mere end 100 medlemmer), og som er at betragte som aktive, er fritaget for kontingentbetalinger, og har endvidere gratis adgang til udvalgte ydelser og services i både IB Grundtvigs Fodspor, samt i InvestorBaren. (Undtaget er dog direkte omkostninger i forbindelse med serviceydelserne). InvestorBaren vurderer løbende, om bestyrelsen er at betragte som aktiv eller ej.

Tilmelding?

Tilmeld dig Foreningen, eller ansøg om at drive en lokalforening.

Du vil modtage mails vedr. diverse arrangementer.

Bemærk! Ved tilmelding modtager du også oplysning om arrangementer, der gennemføres af foreningens sponsor, InvestorBaren!

 

  Denne website bruger cookies. Ved fortsat brug af sitet, accepterer du cookies. 

  %d bloggers like this: